Elke dag een vraag: Gemeente moet veiligheid Sportfondsenbad afdwingen

Door Kor Kegel
SCHIEDAM – Actie is vereist. Er zijn strenge maatregelen nodig. De gemeente moet
haar verantwoordelijkheid pakken. Maar hoe precies, dat komt uit de antwoorden van
de lijsttrekkers onvoldoende naar voren. Sloop van het Sportfondsenbad en
herontwikkeling in samenspraak met de omwonenden zou het beste resultaat geven,
maar de gemeente is geen eigenaar.
De lijsttrekkers voor de Schiedamse raadsverkiezingen op woensdag 21 maart
leggen verschillende accenten. Hieronder staan hun antwoorden op de vijfde vraag
in het project 'Elke dag een vraag'. De vraag werd ingeleid met de volgende
toelichting.

Toelichting bij de vraag:
De bewoners achter 133 deuren aan de BK-laan, Bosboomlaan en Julianalaan
worden al jarenlang dagelijks blootgesteld aan buitenproportionele
brandveiligheidsrisico's. Het voormalige Sportfondsenbad levert ook andere risico's
op, blijkt uit een analyse van Stichting Het Dak Op. De Japanse duizendknoop
ondergraaft de fundamenten. Olievervuiling wordt niet opgeruimd. Puin valt van het
dak. Het voetpad langs de achtertuinen verzakt verder en verder. Kinderen hebben
zomaar toegang tot het complex. De genomen en aangekondigde maatregelen zijn
zeer onvoldoende. De eigenaar heeft geen brandverzekering. Liefst zien de
omwonenden het complex gesloopt om ruimte te maken voor een Badpark.
De gemeente gaat over de veiligheid op het terrein. Er wordt nauwelijks op
gehandhaafd.

De vraag:
Gaat u zich sterk maken voor strenge handhaving op de veiligheid in en rond het
Sportfondsenbad?

De antwoorden:
Marcel Bregman, Democraten '66 (D66):
Alle (bestuurlijke) instrumenten om de eigenaar aan zijn verplichtingen te laten
voldoen moeten worden ingezet. Er is geen makkelijke definitieve oplossing, maar tot
die tijd moet de eigenaar aan zijn verantwoordelijkheid worden gehouden.
Onwilligheid moet niet beloond worden.
Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):
De PvdA ziet liever vandaag dan morgen het voormalig zwembad gesloopt worden!
Als zich opnieuw kansen voordoen om dat te realiseren, dan is dat de beste oplossing voor de veiligheid en voor de mooie ideeën van omwonenden voor het
binnenterrein.

Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):
In het algemeen moet ieders veiligheid voorop staan. Hierbij beperken wij ons niet tot
de huidige kwestie. Dit is ook wat wij van de gemeente en de betrokken partijen
verwachten. Indien een eigenaar, zoals in deze kwestie, nalaat om goed voor zijn
bezit te zorgen dan wel te herontwikkelen, dient de gemeente extra alert te zijn op
het naleven van de regels. Omwonenden kunnen ook zelf een rol spelen door een
handhavingsverzoek in te dienen, wanneer ze vermoeden dat deze niet worden
nageleefd.

Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):
Iedere Schiedammer moet zich veilig voelen in eigen buurt en huis. We vinden het
normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Iedereen die de regels
overtreedt, pakken we hard aan. Dus ook rond het Sportfondsenbad. Schiedammers
verdienen een schone, leefbare omgeving. Daar zal de Schiedammer zelf ook aan
moeten werken, maar waar extra onveiligheid ontstaat moet de gemeente meer haar
verantwoordelijkheid pakken. Gevaarlijke situaties – zeker waar kinderen spelen –
tolereert de VVD niet.

Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):
Het voormalige Sportfondsenbad is geen eigendom van de gemeente. Dit betekent
dat we niet gaan over het gebouw en de inhoud.
De gemeente voelt zich wel verantwoordelijk voor de openbare ruimte en veiligheid.
Het AOV is voor handhaving van de openbare orde, (brand)veiligheid en milieu-
aspecten (hierop kan bestuursdwang ingezet worden). In het openbare gebied rond
het voormalige Sportfondsenbad dient natuurlijk gehandhaafd worden op schoon,
heel en veilig. Daar kan wel een extra accent liggen. De gemeente kan alleen
bestuursdwang uitvoeren als daartoe wettelijk een grondslag voor is.

Patricia van Aaken, CDA:
CDA Schiedam ziet net als de omwonenden het liefst dat het Sportfondsenbad
gesloopt wordt om ruimte te maken voor een duurzaam alternatief. Daarnaast vindt
het CDA dat een gemeente zich altijd moet inzetten voor een gezonde en veilige
leefomgeving in de gehele stad.
René Karens, GroenLinks:
GroenLinks maakt zich sterk voor veiligheid in heel Schiedam. Het Sportfondsenbad
is een mooie locatie voor herontwikkeling. Wat er ook voor plannen ontstaan: de
huidige situatie is al te lang gevaarlijk en zeker niet prettig voor de omwonenden.
Actie is dus vereist. 

Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):
Progressief Schiedam is van mening dat op alle plekken waar de veiligheid in het
geding is gehandhaafd moet worden. Of het nu gaat om brandveiligheid,
milieuschade of anderszins. De eigenaar is verantwoordelijk en moet deze
verantwoordelijkheid ook nemen, desnoods afgedwongen via de rechter.
Het voormalige zwembad waar ik zelf jaren terug mijn eerste baantjes ploeterde, is
ook PS een doorn in het oog. Wij zien het gebouw het liefst gesloopt.

Robert Berns, ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):
Het college en de gemeenteraad hebben zich al eerder over de problematiek
gebogen en nog geen oplossing kunnen vinden. De eigenaar zinspeelt op het
ontstaan van een onhoudbare situatie. Het bestuur van de stad en de omwonenden
worden door deze particuliere eigenaar gegijzeld.
Wanneer er aantoonbare gevaren zouden zijn, bijvoorbeeld brandgevaar, dan
kunnen de brandweer en de gemeente handhavend optreden.
Wat is de eigenaar feitelijk te verwijten? Nu zijn er denkbare risico's en het ongemak
van een onverschillige buur. Een verwaarloosd pand en een verwilderde tuin bieden
onvoldoende wettelijke gronden om te kunnen handhaven. Wel wordt er
gecontroleerd. Wanneer het fout gaat, is het de vraag of de eigenaar feitelijk wat te
verwijten valt.
Een mogelijkheid zou zijn om het pand voor het volle pond over te nemen en
vervolgens te slopen. Die kosten moet de hele gemeenschap dragen en je krijgt er
verder niets voor terug. Een lastig dilemma.

Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):
De eigenaar heeft het pand destijds gekocht als speculatie. Hij rekende erop dat hij
het pand met flinke winst aan de gemeente zou kunnen slijten. Vorig jaar had hij
bijna beet. Het college was bereid veel voor het pand te betalen en de dure,
onrendabele sloop voor haar rekening te nemen. LOS is blij dat de deal uiteindelijk
niet doorgegaan is. LOS is voor strenge handhaving en desnoods maatregelen
nemen door de gemeente, die verhaald moeten worden op de eigenaar.
Sloop en sanering van het terrein is een kostbaar verhaal, waar nul opbrengst
tegenover staat. Wij zien dus niet in waarom de gemeente hiervoor op moet draaien.
De gemeente is immers geen eigenaar en wordt dat, als het aan LOS ligt, ook niet.

Mahmut Erdem, DENK:
DENK Schiedam is een voorstander voor het verlengen van het project Particuliere
Woningverbetering. Zowel huiseigenaren als slapende VvE's die hun gebouwen of
woningen laten verpauperen moeten hard aangepakt worden. Het gebouw is niet
alleen onveilig voor de buurtbewoners, maar ook voor het milieu. De gemeente
Schiedam moet daarom ook ingrijpen en maatregelen treffen tegen de verwaarlozing
van het gebouw aan de BK-laan.
Ook vinden wij dat als het gebouw wordt gesloopt, niet de projectontwikkelaars aan
het langste einde trekken, maar ook onze inwoners. DENK Schiedam wil dan ook
zien dat de gemeente in gesprek gaat met de buurt om te zorgen dat het stuk grond
een bestemming krijgt die een impuls geeft aan de buurt en waar de buurt achter
staat.

René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):
De situatie en daardoor dus de veiligheid in en rond het oude Sportfondsenbad is al
vele jaren een bron van zorg. Het complex is echter privébezit. De gemeente kan al
haar legale middelen inzetten om dit gebied te ontwikkelen, zoals het voorkeursrecht
van de gemeente!
Uiteindelijk wordt het pand eerst aan de gemeente ter koop aangeboden, waarbij de
rechter rekening houdende met alle facetten de prijs vaststelt. Dat vereist echter wel
een daadkrachtige gemeente, die bereid is risico te lopen om een gewenste
ontwikkeling te bereiken. Het belang van de omwonenden is uiteindelijk wat hier telt!

Het SLV wil dit samen met de omwonenden bereiken en samen met de omwonenden
komen tot de ontwikkeling van een mooi leef-, speel- en recreëergebied. Tot het
zover is, kan slechts sprake zijn handhaven en optreden waar het alle aspecten van
veiligheid betreft! Daar zal het SLV dan ook streng op toezien!
Maarten Reuderink, OuderenPartij Schiedam:
De Ouderenpartij Schiedam vindt dit een verrassend probleem, omdat de gemeente
op basis van het handhaven van de veiligheid voor de bewoners een grote
verantwoordelijkheid heeft. Als er dus niet is ingegrepen, is dat nou echt iets waar
gekozen volksvertegenwoordigers achteraan moeten gaan. Soms moet je met het
ambtelijke antwoord 'het ligt gecompliceerd' geen genoegen nemen. Gemiste kans
voor de zittende raad!

Constatering Kor Kegel:
De eigenaar van het Sportfondsenbad moet meer aan zijn verplichtingen op het
gebied van veiligheid worden gehouden, benadrukken D66, PS en DENK. De
gemeente moet meer haar verantwoordelijkheid pakken, vinden SP, VVD, AOV en
GroenLinks. Strenge maatregelen, daar pleiten LOS en SLV voor – waarbij LOS de
kosten van maatregelen verhaald wil zien op de eigenaar.
De SP ziet een mogelijkheid voor de omwonenden om een handhavingsverzoek in te
dienen.
Sloop van het Sportfondsenbad zou de meeste veiligheid opleveren, dat is het
standpunt van PvdA, CDA, PS en DENK, maar zoals AOV en SLV beklemtonen: de
gemeente is geen eigenaar. SLV is voorstander dat de gemeente het aankoopt, LOS
is daar juist vierkant tegen. CU-SGP vindt aankoop wel te overwegen, maar dat zijn
kosten voor de hele gemeenschap die er niets voor terugkrijgt.
De OuderenPartij vindt dat de gemeenteraad heeft zitten slapen en dat er allang een
oplossing had moeten zijn. Opmerkelijk is dat DENK aangeeft dat de eigenaar via de
particuliere woningverbetering aangepakt moet worden. CU-SGP vraagt zich af of de
eigenaar wat te verwijten valt.

Meer berichten