Elke dag een vraag: Meerderheid tegen betaald parkeren in de gehele stad

Door Kor Kegel

SCHIEDAM – De meeste lijsttrekkers zijn tegen het invoeren van betaald parkeren in
de hele stad. Alleen de CU-SGP is voorstander. Enkele andere partijen willen het wel
in sommige buurten, maar pas na instemming van de bewoners.
Aangetekend moet worden dat van de VVD en DENK vandaag geen antwoorden zijn
ontvangen. Maar op basis van de huidige zetelverdeling in de Schiedamse
gemeenteraad is er geen meerderheid te vinden voor betaald parkeren in heel
Schiedam. Na de raadsverkiezingen van woensdag 21 maart gelden uiteraard
andere verhoudingen.
Elke dag een vraag aan alle lijsttrekkers. Ditmaal ging het om de volgende vraag,
ingeleid met een toelichting.

Toelichting bij de vraag:
In het Uitvoeringsprogramma Parkeren (UP) staat dat voor een groot deel van
Schiedam de parkeernormen worden aangepast. Het kan per buurt verschillen, maar
in enkele situaties is al onrust onder de bewoners ontstaan toen ze hoorden dat de
parkeernorm wordt verlaagd van 1 per huishouden naar de CBS-norm van 0,8. De
bewoners klaagden dat bezoekers nu al hun auto niet kwijt kunnen en ook dat ze 's
avonds een eind moeten lopen van auto naar huis.
Het UP zegt dat parkeermaatregelen alleen worden genomen als een meerderheid
van de belanghebbenden erachter staat. Belanghebbenden zijn ook andere
weggebruikers dan autorijders.
Het UP geeft aan: ,,Parkeren mag, maar andere vormen van mobiliteit zijn beter.'' De
gemeente wil een zo eerlijk mogelijke verdeling van de openbare ruimte. Het lijkt te
bevestigen dat de parkeernorm in veel gevallen omlaag moet – en dat de
parkeerdruk dus toeneemt.

De vraag:
Vindt u het in de context van meer ongemak voor autobezitters consequent om
betaald parkeren in te voeren in de hele stad?
De antwoorden:

Marcel Bregman, Democraten '66 (D66):
Betaald parkeren moet alleen gelden voor gebieden waar dit noodzakelijk is. Dat kan
ook een gebied zijn waar de bewoners dit in meerderheid wensen of waar we de
parkeerdruk willen verminderen.
Parkeren in de binnenstad wordt zoveel mogelijk gestuurd via de bestaande
voordelige parkeergarages. Parkeren op straat wordt ontmoedigd en niet-bestemmingsverkeer wordt om het centrum geleid. Dit leidt tot een meer leefbaar
centrum waar het prettig wonen, werken en winkelen is.
De parkeernorm blijft uitgangspunt, behalve op plekken (bijvoorbeeld binnenstad)
waar dit tot minder woningen kan leiden. 

Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):
De PvdA ziet niets in overal betaald parkeren invoeren. Betaald parkeren en
parkeervergunningen zijn manieren om de schaarse ruimte eerlijker te
verdelen tussen bewoners, bezoekers en andere gebruikers. Wanneer bewoners van
Schiedam parkeerproblemen hebben, wil de PvdA samen met bewoners nadenken
over oplossingen (van parkeergarages bij nieuwbouwprojecten tot het invoeren van
betaalbare parkeervergunningen). Zeker in de wat oudere straten en wijken is er
onvoldoende ruimte voor huishoudens met meer dan één auto.
Meer ruimte voor auto's is niet altijd mogelijk, wenselijk of nodig: de PvdA ziet graag
dat steeds meer Schiedammers bewust afwegen of de fiets of het OV een
aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Niet alles wat met de auto gebeurt kan ook
met de fiets of het OV, dat snapt iedereen. Maar in de nabijheid van haltes van
hoogwaardig en frequent openbaar vervoer zou de minimumparkeernorm lager
moeten kunnen, omdat er dan een goed alternatief is.

Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):
Veel mensen zijn onder andere voor hun werk afhankelijk van de auto bij gebrek aan
alternatieven. Daarom moeten we werken aan een beter OV, goede
fietsverbindingen en het gebruik van (elektrische) deelauto's. Daardoor kunnen we
ruimte creëren voor bijvoorbeeld groen en spelen. Optie betaald parkeren moet in
overleg met de buurtbewoners enkel waar het helpt parkeerplekken efficiënter te
benutten.

Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):
geen reactie ontvangen

Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):
Nee, het AOV is nooit voor betaald parkeren/parkeervergunningsgebied in onze
wijken van Schiedam geweest. Destijds bij de invoering in het centrum en Schiedam-
Oost leverde het alleen maar het verplaatsen van problemen op. Het lost niets op en
kost de inwoners, bedrijven en winkels en hun bezoekers/visite alleen maar geld en
het levert niet meer parkeerplek op!
Dit is een heikel punt en meerdere malen in de wijkoverleggen met bewoners
besproken.
Ook met de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Parkeren is uitgebreid
gediscussieerd over betaald parkeren.
Afspraak is dat wanneer er in een wijk een voorstel voor betaald parkeren ingevoerd
'dreigt' te worden, er eerst draagvlak bij de bewoners wordt gemeten. Betaald
parkeren kan alleen ingevoerd worden wanneer een meerderheid van
belanghebbenden aangeeft voorstander te zijn.
Voor de helderheid: AOV is geen voorstander voor uitbreiding van betaald parkeren
in de hele stad!

Patricia van Aaken, CDA:

Nee. In gebieden waar een structureel tekort is aan parkeerplaatsen, moet de
gemeente in overleg met de wijk werken aan gedragen oplossingen met oog voor het
openbaar gebied. Bijvoorbeeld in de wijk Oost is in overleg met de bewoners wel
betaald parkeren ingevoerd.
Daarnaast wil CDA Schiedam dat de gemeente zich de komende jaren inzet voor
slimme mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Innovaties en nieuwe
technologieën voor mobiliteit moeten volop worden benut.

René Karens, GroenLinks:
Gratis parkeren bestaat niet. Parkeren in de openbare ruimte heeft kosten, ook
financieel. Betaalt de gebruiker niet, dan betalen we met zijn allen voor de grond,
aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen. Gesubsidieerd parkeren dus. De
autobezitter is niet de enige die we moeten bedienen, ook de fietsers en de OV-
gebruiker. Auto's veroorzaken ook overlast, onveiligheid en vervuiling. GroenLinks wil
duurzaam en schoon vervoer stimuleren. Meer parkeerplekken met laadpalen, meer
ruimte voor de fiets en wijken die beter bereikbaar zijn met OV. Als wijken
parkeeroverlast hebben, bijvoorbeeld door te veel geparkeerde bedrijfsbusjes, is het
invoeren van parkeervergunningen een goede oplossing. Is die noodzaak er niet?
Dan doen we het niet. Bij die vraag betrekken we de bewoners van de wijken. 

Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):
Ongemak voor automobilisten mag geen uitgangspunt zijn voor betaald parkeren.
Progressief Schiedam is van mening dat het invoeren van betaald parkeren een
oplossing moet zijn voor een probleem.
Er zijn buurten waar het geen ander doel dient dan geld inzamelen. Er zijn ook
buurten waar betaald parkeren een goed idee is, bijvoorbeeld vanwege grote
parkeerdruk door bedrijfsauto's waar ook andere mogelijkheden voor zijn. De
gemeente moet goed met buurtbewoners en belanghebbenden overleggen of
betaald parkeren de juiste oplossing is voor het probleem. De gemeente moet
andere vormen van mobiliteit dan een auto blijven stimuleren, zodat autobezit op
natuurlijke wijze minder wordt.

Robert Berns, ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):
De inrichting en het gebruik van de schaarse openbare ruimte kost de gemeenschap
het nodige. Wanneer je daar voor een privaat belang meer gebruik van maakt, is het
consequent dat je daar naar verhouding voor betaalt. Uiteindelijk moet iedere burger
voor zichzelf een heldere afweging kunnen maken: wat is het me waard op financieel
vlak, qua duurzaamheid, gezonde omgeving en dergelijke.
De gemeente- en provinciale besturen zien in de naaste toekomst de openbare
ruimte en wegen dichtslibben. Oplossingen zullen meer gezocht moeten worden in
parkeergelegenheden met oplaadpalen die aansluiten op het openbaar vervoer of de
waterbus. De alternatieven voor het bezit van een of meerdere auto's zijn er. Voor de
eigen burgers en de gasten is het consequent wanneer betaald parkeren wordt
ingevoerd. Met ontheffingen kan waar noodzakelijk maatwerk plaatsvinden voor
diegene die geen alternatief heeft of een eigen garage heeft of huurt of een
parkeerplek op eigen grond.

Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):
Onderzoek wijst uit dat het autogebruik  de komende twintig jaar nog steeds fors zal
stijgen. De sociale stijging die wij in Schiedam willen bereiken door de kwaliteit van de woningen te verbeteren zal ook leiden tot meer autogebruik, mede door de komst
van meer tweeverdieners.
Het vorige college was erg anti-auto. Als we de beoogde bewoners willen trekken,
dan moeten we ze wel welkom heten mét hun auto('s). Deze groep wil best betalen
voor een (extra) parkeerplaats bij de woning.
Gereguleerd oftewel betaald parkeren kan de parkeerdruk per wijk enigszins
wegnemen, maar zodra de hele stad gereguleerd is ben je terug bij af en is het een
ordinaire belastingtruc. Er zal hoe dan ook parkeervoorziening bij moeten komen.
Betaald parkeren kan overigens pas ingevoerd worden  in een wijk als een
meerderheid van de bewoners er zelf voor kiezen (enquête).

Mahmut Erdem, DENK:
geen reactie ontvangen

René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):
In wijken waar de parkeerdruk hoog is, kan een verdeling van de parkeerruimte in
combinatie met betaald parkeren aan de orde zijn. Aan bewoners van een dergelijke
wijk, vindt het SLV, mogen slechts de werkelijke kosten van de parkeervergunningen
worden berekend. Wonen in zo'n wijk mag niet worden bestraft met exorbitante
bedragen voor de eerste of de eerste twee vergunningen.
In wijken waar dit niet speelt is het invoeren van betaald parkeren niet nodig en dus
ontoelaatbaar.
Voor winkelgebieden wordt in samenwerking met de winkeliers een oplossing
gezocht, die zorgt voor een goede bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het
winkelgebied. De stelregel van het SLV is dat Schiedam ondernemers helpt die
Schiedam helpen! Daarnaast zorgt een blauwe zone ervoor dat een gebied ook goed
bereikbaar is voor mantelzorgers en hulpverleners. Betaald parkeren hindert juist
deze groep in de uitvoering van noodzakelijk werk.

Maarten Reuderink, OuderenPartij Schiedam:
De OuderenPartij Schiedam erkent dat er parkeerdruk is in wijken, die gebouwd zijn
vóór de massale opkomst van het autoverkeer. Regulering moet ten dienste van de
bewoners komen en geen melkkoe zijn. Voor bepaalde groepen (wij denken hierbij
zeker aan mantelzorgers) moeten gereserveerde plekken zijn. De gemeente moet
daarnaast onderzoeken in hoeverre de 'busjesterreur' met regulering kan worden
voorkomen. Regulering is goed, uitknijpen van de zittende bewoners niet!

Constatering Kor Kegel:
Uitgesproken tegenstanders van betaald parkeren in heel Schiedam zijn de AOV, de
OuderenPartij en LOS, de laatste omdat je dan terug bij af bent. Reguleren kan niet
meer als overal betaald parkeren geldt.
De PvdA is ook tegen, maar als het ergens gebeurt, moet het betaalbaar zijn.
Het CDA heeft liever andere oplossingen die door de bewoners worden gedragen,
maar als de bewoners het ermee eens zijn, gaat het CDA akkoord met betaald
parkeren. Dat geldt ook voor Andreas Rose (LOS).
De SP is alleen voor betaald parkeren als het helpt.
D66 vindt het alleen goed waar het nodig is of waar er door de buurt om gevraagd
wordt.
PS en SLV vinden het soms wel verantwoord, soms niet, maar niet in de hele stad.
GroenLinks is wel voor (betaalde) parkeervergunningen in situaties van overlast.

Alleen CU-SGP is vóór betaald parkeren in de hele stad.
De antwoorden van VVD en DENK zijn (nog) niet binnengekomen.

Meer berichten