Logo nieuwestadsblad.nl


Multifunctiondeel centrum nabij Wilhelminahaven

1 juni heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid de ideeën en wensen bekend gemaakt aan Politiek Schiedam en het College van B&W bij de herontwikkeling Wilhelminahaven voor een toekomstig “hernieuwd” Zwembad Zuid onderdeel van een nieuw multifunctioneel (Sport) Centrum als schakel tussen Stad en Havens.

Tijdens de officiële oprichting van de Stichting Vrienden van Zwembad Zuid, zo’n 6 jaar geleden, is al de wens uitgesproken in de toekomst te beschikken over een zwembad, dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de Schiedammers, wijkbewoners, bedrijfsleven en andere bezoekers.

Tijdens de in de afgelopen twee jaren gehouden bijeenkomsten in het kader van herontwikkeling van de Schiedamse havens, waaronder de Wilhelminahaven en omgeving, en de viering van 100 jaar Wilhelminahaven en ons eerste Lustrum in oktober 2016 is gebleken dat bij de (overheids)instellingen,gemeenteraadsleden, bedrijven en andere belangrijke betrokken instanties bij de planvorming een “hernieuwd “ zwembad hierin mee te nemen wenselijk is en dus als zodanig een breed draagvlak heeft. Gelet op de betrokkenheid van zoveel belangrijke instanties oa uit de omgeving van het Zwembad en wetende dat in de omliggende oude wijken de dringende behoefte bestaat aan sportaccommodaties en ontmoetingsruimten , is mede na een oriënterende bespreking met ambtenaren van de gemeente Schiedam, afdeling Zorg, Welzijn en Sport en mede gelet op de herontwikkelingsplannen van het havengebied, de wens ontstaan om tot oprichting te komen van een multifunctioneel centrum, waarin een “hernieuwd” zwembad komt, waarin meerdere sporten kunnen worden bedreven, waar versnippering van sporten uit de wijk verder voorkomen kan worden en daar geconcentreerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld fitness, waar ook ruimte is voor educatie, het bedrijfsleven, en bezoekers van het zwembad om elkaar te ontmoeten, te vergaderen, voldoende kantoorruimte komt voor de beheerder of exploitant. Als goed en inspirerend voorbeeld heeft het bestuur Alexanderhof – Prinsnhof in Rotterdam voor ogen. Het centrum kan een belangrijke schakel vormen tussen havens en stad en is onderdeel van de in gang gezette (natuur)ontwikkelingsplannen, waarbij de Vriendenstichting en Optiport ook heel nauw zijn betrokken.

Aantrekkelijke voorzieningen

Ook de Vriendenstichting vindt het belangrijk dat er een restauratieve ruimte komt op de punt van de buitenruimte van het Zwembad Zuid aan de Wilhelminahaven, waarbij passanten, toeristen, bezoekers van het zwembad, recreanten, medewerkers van de omliggende bedrijven, bewoners uit de wijken terecht kunnen voor een hapje en een drankje en kunnen genieten van het fraaie uitzicht op de herontwikkelde Wilhelminahaven . ( zie ook eerdere notitie behoud zwembad zuid)

Zeer wenselijk is als deze restauratieve ruimte ook open is op tijden dat het zwembad dicht is. Voor een uitgebreide beschrijving van de vergaderingen, de plannen, ambities en bovengenoemde wensen, waarbij bestuursleden van de Vriendenstichting meestal aanwezig waren, verwijzen wij u naar de actuele website van de gemeente Schiedam www.schiedam.nl/havens.

Zoals te kennen gegeven in het Overleg van de Natuur Ontwikkeling Oevers Wilhelminahaven wil het bestuur van de Stichting Vrienden van Zwembad in samenwerking met de gemeente Schiedam, en betrokken deskundige Schiedammers c.q. Vrienden van Zwembad Zuid en Optisport de brede ontstane basisgedachten en het bovengenoemde geschetste graag verder uitwerken en ontwikkelen om het vervolgproces naadloos aan te laten sluiten op het lopende herontwikkelingsproces Wilhelminahaven en omgeving.

De Vrienden van Zwembad Zuid stellen het zeer op prijs als de politieke partijen bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma en het gemeentelijk beleid voor de komende jaren hiermede rekening willen houden.

Reageer als eerste
Meer berichten